Vad är ledarskap? Chef och ledare är inte alltid samma sak

Vad är ledarskap? Chef och ledare är inte alltid samma sak

Ledarskap handlar om att motivera medarbetarna och genom att visa vart organisationen är på väg och få alla att arbeta i samma riktning.  Ledarskap ingår ofta i en chefsroll, men inte alltid. Projektledare, arbetsledare, teamledare och lärare är exempel på yrkesgrupper som utövar ledarskap. Det finns flera olika ledarstilar och ledarskapsteorier baserade på studier. Vilken ledarskapsfilosofi som är mest populär har växlat genom tiderna. Situationsanpassat ledarskap och transformativt ledarskap är två vanliga modeller.

Som familjeägt företag med 21 marknader arbetar vi själva ständigt med vår egen ledarskapsutveckling. Men vi har också arbetat med entreprenörer och företagsledare i 45 år. Så låt oss hjälpa dig med arbetsplatsinredning – och bidra till din kunskap om ledarskap.


Vad menas med ledarskap?

Ledarskap innebär att i samarbete med andra människor arbeta mot ett gemensamt mål. Tydlig information om vision och mål är väsentligt för att hela arbetslaget eller avdelningen ska sträva åt samma håll och det minskar även risken för missförstånd. Kommunikation är mycket viktigt för ett fungerande ledarskap oavsett vilken modell som används.

Det handlar inte enbart om vad som ska göras utan även hur det ska ske. För att uppsatta mål ska nås krävs att nödvändiga resurser finns tillgängliga. Saknas material, en spetskompetens, redskap och verktyg eller om företagets it-miljö inte fungerar tillfredsställande är det svårt även för det mest motiverade teamet att utföra arbetet som önskat.

Delat ledarskap

Är du av uppfattningen att det ultimata ledarskapet består av en utsedd person? Då bör du tänka om. Delat ledarskap är ett alternativ med flera fördelar. Med två eller fler personer som delar på ledarskapet fördelas en arbetsbelastning som kanske är för hög för en enda person. Möjligheten att diskutera och lösa svåra uppgifter tillsammans kan vara väldigt givande eftersom nya idéer lättare uppkommer vid utbyte av tankar.

För att det ska fungera med delat ledarskap krävs bland annat att personerna fungerar bra tillsammans. Prestigelöshet och delade värderingar utgör en bra grund för ett fungerade samarbete. För många kan det kännas skönt att inte bära hela ansvarsbördan själv. Ensam är inte alltid stark, men det är förstås inte heller så att dubbla ledare automatiskt genererar ett dubbelt så bra resultat.

Ledarskap är en resa, inte en destination. Så det är viktigt för ledare att fortsätta utveckla sina team - och sig själva! Det är därför jag älskar att jobba på AJ, eftersom det finns gott om möjligheter för alla att växa.
Dr. David Bray, vice vd på AJ Produkter

Utmaningar vid hybridarbete

Efter pandemitidens restriktioner och medföljande arbete hemifrån har hybridarbete kommit för att stanna. Det förändrade arbetssättet påverkar även ledarens arbete. När inte alla medarbetare dagligen samlas på kontoret minskar den sociala interaktionen och det viktiga småpratet på kafferasten uteblir. Viktig information som delas vid sådana informella möten når kanske inte de som jobbar på distans. 
Här kan du läsa om fler saker som är bra att känna till vid hybridarbete.

Som ofta när det gäller förändringar beror det på hur väl organisationen lyckas anpassa sig efter de nya förhållandena. Det kan vara läge att se över kontorsmöbler och konferensrum när arbetsupplägget blir annorlunda. Genom att skapa en strategi för digital kommunikation och samarbete kan det till och med fungera bättre med hybridledarskap än det traditionella sättet som utgår från att alla är på plats varje dag.

Läs gärna: Så gör du lunchrummet till en kreativ plats

Aktivt och passivt destruktivt ledarskap

En destruktiv ledarstil kan vara förödande för de anställda. En negativ och nedbrytande arbetsmiljö kan påverka såväl medarbetarnas mående som deras arbetsinsatser. Ett aktivt destruktivt ledarskap innebär för högt ställda krav och hot, ibland till och med olika typer av bestraffningar. Med ett passivt destruktivt ledarskap menas att ledaren inte är tillgänglig och att sådant som arbetsuppgifter och ansvarsområden är otydliga. Det skapar en osäkerhet hos medarbetarna. 

Formella och informella ledare

Exempel på befattningar som kan inneha ett formellt ledarskap är chefer, projektledare och arbetsledare. En överordnad som är utsedd till ledare av organisationen har som uppgift är att föra arbetet framåt genom att engagera och motivera medarbetarna.

Informella ledare har inte någon formell position som ledare, men har ändå ett stort inflytande över arbetsplatsen. Genom att påverka sina kollegors åsikter och beteenden kan de uppnå en viss dold maktposition. I sämsta fall kan det leda till sådant som mobbning och negativa intriger. För att det inte ska uppstå informella ledarskap krävs ett tydligt och välfungerande formellt ledarskap.

Vad gör en bra ledare?

Det finns några beteenden hos ledare som visat sig effektiva för att få medarbetarna att både må bra och göra bra ifrån sig på jobbet. De här fyra tipsen kan hjälpa dig som vill utveckla och förbättra ditt ledarskap.

 • Var alltid positiv när du pratar om mål och visioner. Entusiasm smittar av sig.
 • Föregå med gott exempel på arbetsplatsen och var den ledare som du själv skulle vilja följa.
 • Visa att du bryr dig om dina medarbetare och uppskattar deras insatser.
 • Uppmuntra nytänkande för att skapa en kreativ miljö.

Ledningen behöver ge rätt förutsättningar

En chef som inte har fått rätt förutsättningar för att sköta sitt uppdrag får svårt att fungera som en bra ledare, oavsett hur väl lämpad personen än är. Chefios-projektet var ett samarbete mellan Göteborgs universitet och att antal västsvenska kommuner och handlade främst om chefsarbete i kommunala förvaltningar. Resultaten visade bland annat att det fanns vissa organisatoriska strukturer som påverkade chefernas arbetssituation.

 • Ett tydligt och avgränsat chefsuppdrag.
 • Antalet medarbetare per chef.
 • Tillgång till välanpassade administrativa stödresurser.
 • Forum för dialog om budget, verksamhet och personalfrågor.

Vad är det för skillnad på chef och ledare?

Begreppen chef och ledare är inte synonyma med varandra även om en chef också kan vara en ledare. Men vad är då skillnaden? Nedan följer några generella skillnader. Exakt vilka ansvarsområden som ingår i chefsrollen kan variera mellan olika arbetsplatser och organisationer samt aktuell chefsposition.

Ledarens roll

 • Fokuserar på sin egen och medarbetarnas utveckling
 • Motiverar sitt team
 • Vägleder och för arbetet framåt
 • Inspirerar till självständigt arbete
 • Jobbar långsiktigt


Chefens roll

 • Innehar en formell befattning
 • Har särskilda befogenheter inom organisationen
 • Personalansvar
 • Budgetansvar
 • Fattar avgörande beslut

Olika ledarskapsstilar

Här följer exempel på sju vanliga ledarskapsstilar. Det är en fördel att känna till de olika metoderna eftersom alla organisationer inte är likadana. Det som fungerar på ett företag kan vara helt fel för ett annat. Framför allt är människor individer och det gäller naturligtvis såväl för den som leder och de som ingår i arbetsteamet.

 • Agilt ledarskap – snabbrörlig: En agil ledare ger sina anställda frihet och stödjer dem i att ta initiativ och fatta egna beslut. Agilt ledarskap fokuserar på att anpassa sig till snabba förändringar. Det skapar en miljö som uppmuntrar kreativitet och innovation. 
 • Coachande ledarskap – handledaren: En coachande ledare hjälper anställda att utveckla sina färdigheter och prestationer genom att ge feedback, ställa frågor och erbjuda handledning. Ledaren uppmuntrar på så sätt de anställda att ta ansvar för sin egen utveckling. 
 • Situationsanpassat ledarskap – behovsanpassad: Ledaren anpassar sitt beteende till de specifika omständigheterna som råder i en situation. Situationsanpassat ledarskap kan vara en balans mellan att vara auktoritär eller delegerande, beroende på behoven i en given situation. 
 • Transformativt ledarskap – förändra: Här talar vi om att utmana och förändra det nuvarande tillståndet för organisationen eller företaget. En transformativ ledare kan med en tydlig vision uppmuntra en organisation att anta en mer innovativ och nytänkande inställning till verksamheten. 
 • Pedagogiskt ledarskap – läraren: En pedagogisk ledare fungerar som en lärare och hjälper sina anställda att utveckla nya färdigheter och kunskaper. Pedagogiskt ledarskap innebär att fördela till de anställda vad som krävs av dem och hur de ska uppnå målen. 
 • Tillitsbaserat ledarskap – förtroende: Trygghet, ansvar och frihet är viktiga ord i tillitsbaserat ledarskap. Här skapar ledaren en miljö där medarbetare känner sig trygga och har förtroende för ledarens beslut och riktning. De anställda ges mycket ansvar och frihet, och ledaren visar uppriktigt intresse och omtanke om dem. 
 • Karismatiskt ledarskap – visionären: Karismatiska ledare skapar entusiasm hos sina anställda och skapar engagemang för att följa med mot vision och mål och leda dem att arbeta mot dessa. Karismatiskt ledarskap bygger på en ledares personlighet och karisma för att inspirera och motivera anställda. 

FAQ

För att kunna fungera som en bra ledare behövs kunskaper bland annat inom ekonomi, rekrytering, arbetsrätt och arbetsmiljö. Personliga egenskaper som god kommunikationsförmåga är också viktigt.
Floran av ledarskapsfilosofier är stor. Här är några vanliga: agilt, coachande,  pedagogiskt, transformativt, situationsanpassat, tillitsbaserat och karismatiskt. 
I förändring kan transformativt ledarskap med en tydlig vision vara det rätta, eller agilt ledarskap som fokuserar på anpassning och snabba förändringar. I en mer förvaltande fas kan tillitsbaserat ledarskap bidra till motivation och engagemang. Och inte minst handlar ledarskap om att ta tillvara på de personliga förutsättningarna för ett visst ledarskap som finns hos ledaren. 
I förändring kan transformativt ledarskap med en tydlig vision vara det rätta, eller agilt ledarskap som fokuserar på anpassning och snabba förändringar. 
I en mer förvaltande fas kan tillitsbaserat ledarskap bidra till motivation och engagemang. Och inte minst handlar ledarskap om att ta tillvara på de personliga förutsättningarna för ett visst ledarskap som finns hos ledaren. 
Med medarbetarskap menas att de anställda ges en mer aktiv och ansvarstagande roll på arbetsplatsen.
En arbetsledare leder och fördelar arbetsuppgifter. Arbetsledare brukar inte ha något personalansvar vilket en chef har.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.