Agilt ledarskap

Agilt ledarskap

Agilt ledarskap, en populär modell som har sitt ursprung i mjukvaruutvecklingens värld, bygger på flexibilitet och snabb beslutsfattning. Modellen, som utvecklades för att tackla begränsningar hos traditionell projektledning, innebär att ledare behöver engagera sig aktivt men inte genom micromanagement. Så hur blir du en mer agil ledare och hur fungerar ett agilt arbetssätt?

Som familjeägt företag med 21 marknader arbetar vi själva ständigt med vår egen ledarskapsutveckling. Men vi har också arbetat med entreprenörer och företagsledare i 45 år. Så låt oss hjälpa dig med arbetsplatsinredning – och bidra till din kunskap om ledarskap, exempelvis agilt ledarskap.


Var kommer agilt ledarskap från?

Agilt ledarskap har sina rötter i manifestet för agil mjukvaruutveckling (the Manifesto for Agile Software Development) som skrevs av en grupp mjukvaruutvecklare i USA i början av 00-talet. Modellen togs fram som ett svar på de begränsningar och utmaningar som den traditionella vattenfallsmetoden innebar. Det handlade om krav på allt från detaljerade kravspecifikationer, onödig byråkrati och behovet av omfattande dokumentation av arbetet som utfördes. Man menade att i en snabbföränderlig värld med ständiga marknadsförändringar, ett behov av raska beslut och effektivt arbete behövdes ett arbetssätt som var flexibelt med informellt samarbete och kvick beslutsfattning.

Två personer pratar med varandra i en kontorsmiljö.

Metoder och modeller

Det finns flera populära metoder och modeller kopplade till ett agilt arbetssätt som ofta används för att hjälpa medarbetare, team och hela företag att bli mer effektiva.

  • Scrum är en projektledningsmetod där kommunikation, samarbete och kontinuerlig förbättring är centrala komponenter. Den fokuserar på att bryta ned komplexa projekt i mindre, hanterbara delar som kallas "sprints". Varje sprint har en specifik tidsram, oftast mellan en vecka och en månad, där ett bestämt uppsättning av uppgifter ska slutföras. Under tiden man arbetar i sprintarna har man dagliga uppdateringsmöten. Det finns tre roller inom Scrum – produktägare, scrummästare och utvecklingsteam.
  • Kanban är en metod för att visualisera arbetsflöden, processer och optimera resultat, men också att identifiera exempelvis flaskhalsar. Arbetsuppgifter visualiseras vanligtvis på en anslagstavla eller whiteboard uppdelad i kolumner som representerar olika faser av arbetsprocessen (Vanligtvis "Inkommande", ”Prioriterade” "Pågående" och "Avslutade"). Med post it-lappar eller magneter markerar man sedan upp på tavlan vad som behöver göras, när, i vilken ordning osv. Detta ger en klar och tydlig överblick som alla kan följa.
  • Lean-modellen är en arbetsmetod som går ut på att effektivisera arbetssätt, skala bort svinn i form av exempelvis onödig tidsåtgång och överflödiga resurser samt maximera produktiviteten. Ett exempel är att genom standardiserade processer, där alla medarbetare gör vissa moment likadant, är det enklare att upptäcka fel. Och på så sätt snabbare åtgärda dem och därmed ytterligare optimera jobbet och öka lönsamheten.
  • Ramverket Scaled Agile Framework, också känt som SAFe, skapades i ett försök att underlätta för hela, och ofta större, företag att bli mer agila i sitt arbetssätt genom bl.a mer effektiva arbetsflöden. Om exempelvis Scrum är en kärna i agila arbetsmetoder kan SAFe ses som ett sätt att skala upp det på en större och övergripande förhållningssätt som omfattar hela organisationen eller företaget. En grund i SAFe är att se företag i tre nivåer: portfölj-, program- och teamnivå.

Fördelar och nackdelar

Som med alla ledarskapsteorier finns det både positiva och negativa åsikter om agilt ledarskap. Den passar inte för alla medarbetare eller på alla arbetsplatser.

Agilt ledarskap

Det finns flera fördelar med ledarskapsmodellen, både på individ- och organisationsnivå:

  1. Ständig förbättring: agilt ledarskap uppmuntrar till ständig reflektion och förbättring, vilket kan vara gynnsamt för organisationens interna framsteg vilket i sin tur bör leda till nöjdare kunder och ökad lönsamhet.
  2. Mer anpassningsbar: agilt ledarskap tillåter organisationer att anpassa sig efter och reagera på förändring. Detta är särskilt viktigt i en värld där marknadsförutsättningar ständigt utvecklas och förnyas.
  3. Förtroende: vid agilt jobb ska alla vara välkomna att göra sin röst hörd och det ska finnas en öppenhet och transparens både medarbetare emellan och mellan ledare och medarbetare. Att känna sig delaktig bidrar i stor grad till ett ökat förtroende och motivation.

Trots många fördelar kan det också finnas nackdelar med agilt ledarskap:

  1. Otydighet: agilt ledarskap kan ibland vara otydligt eftersom det inte alltid följer en strikt, förutbestämd plan. Detta kan skapa förvirring och osäkerhet, speciellt för medarbetare som är vana vid mer traditionella ledarstilar.
  2. Högre krav: med agilt arbetssätt är kraven ofta högre på att samtliga medarbetare ska vara delaktiga och visa lika stort engagemang samt att man är beroende av varandras insatser. Det är något som alla inte är bekväma med.
  3. Otillräcklig dokumentation: i ett agilt ledarskap kan bristen på dokumentation bli ett problem. Eftersom fokus ofta ligger på att slutföra uppgifterna och direkt gå vidare till nästa kan viktiga data och information missas.
Agilt ledarskap

Sammanfattning:

Agilt ledarskap går ut på att vara flexibel, lyhörd och engagerad och att skapa en arbetsmiljö där medarbetare har befogenhet att fatta egna beslut och göra sin röst hörd. Bland de metoder och modeller som agilt ledarskap använder finns bl.a Scrum, Kanban, Lean-modellen och SAFe. Fördelarna med modellen inkluderar ständig förbättring, mer anpassningsförmåga och högt förtroende, medan nackdelarna kan inkludera otydlighet, högre krav och otillräcklig dokumentation.

Här kan du läsa mer om ledarskap

FAQ

Agilt kommer från engelskans agile som betyder lättrörlig och vig.
Vattenfallsmodellen är en traditionell projektmetodik där arbetet följer en sekventiell process. Modellen har fått sitt namn då den liknar ett vattenfall där varje fas av projektet flyttar sig stegvis ner. En ny fas börjar först när den föregående är helt avslutad.
Agile Alliance är ett globalt och ideellt medlemsforum grundad på manifestet för agil mjukvaruutveckling, the Manifesto for Agile Software Development. Forumet stödjer personer och organisationer som utforskar, tillämpar och utvecklar agila värderingar, principer och metoder.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.