Kemikalier och farligt avfall

Hantera kemikalier och farligt avfall

Använder ni kemikalier inom verksamheten som kan vara skadliga för människor och miljö? Som företagare är du ansvarig för att sådana kemikalier hanteras och förvaras på ett säkert sätt för att minimera risken för skador. Du ansvarar också för att det farliga avfall som kemikalierna ger tas om hand på rätt sätt. Genom att se över företagets avfallshantering kan du bidra till att förbättra både vår miljö och människors hälsa.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är sådant avfall som orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det kan till exempel vara frätande, cancerframkallande, giftigt, brandfarligt eller explosivt. Några vanliga farliga avfall är spillolja, färgrester, batterier, glödlampor, diverse kemikalier och elavfall som innehåller farliga komponenter.

Använd praktiska avfallskärl och källsorteringsbehållare med tydlig märkning för att fraktionsseparera de olika typer av sopor och restprodukter som förekommer på företaget. När det inte råder några tveksamheter om var avfallet ska samlas in minskar riskerna för att något hamnar fel.

Vad menas med kemikalier?

Svenska Kemisamfundets nomenklaturutskott 2001 definierade begreppet kemikalie såhär: ett makroskopiskt homogent grundämne eller kemisk förening då det appliceras i en industriell eller kommersiell process. Det låter lite luddigt för den som inte är kunnig om kemi, men kort sagt innebär det att kemikalier finns överallt omkring oss.

Det vi behöver ha koll på är vilka kemikalier som är skadliga för människor, djur och miljö. Alla farliga kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i EU:s förordning CLP, som står för Classification, Labelling and Packaging(nr. 1272/2008). På kemikalieinspektionens hemsida finns det mycket information att ta del av.

Förvaring av farliga kemikalier

Om företaget förvarar kemikalier finns det alltid en risk för att spill och läckage förekommer. Det är viktigt att förhindra att detta orsakar skador på människor och miljön eller farliga kemiska reaktioner.

Några viktiga punkter för kemikalieförvaring:

 • Kemikalier ska förvaras i ventilerade kemikalieskåp, miljöskåp. syraskåp eller kemikalieförråd.
 • Förvara kemikalier åtskilda om spill från dem kan orsaka farliga kemiska reaktioner om det blandas.
 • Använd exempelvis uppsamlingskärlspillbassängspillskydd eller spillplåtar för att samla upp spill.
 • Förvara inte syror tillsammans med baser, starka syror tillsammans med organiska ämnen eller kraftigt oxiderande ämnen tillsammans med oxiderbara ämnen.
 • Förvara kemikalierna så att obehöriga inte kan komma åt dem, exempelvis i låsbara kemikalieskåp.

Hantering av farligt avfall

Farligt avfall ska aldrig slängas i soppåsen, blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Som privatperson kan du lämna in ditt farliga avfall på en återvinningscentral. Kravet på avfallssortering gäller både privatpersoner och företag, men för företag gäller särskilda regler för hur det farliga avfallet ska sorteras, dokumenteras och transporteras, vilka är viktiga att känna till.

Som företagare är du bland annat skyldig att känna till hur ditt farliga avfall påverkar miljön och hälsan samt vilka regler som gäller för hantering och klassning av avfallet. Du förväntas också dokumentera vilket farligt avfall som finns i verksamheten och förebygga uppkomsten av sådant avfall. Dessutom ansvarar du för att kontrollera att transportören och mottagaren av avfallet har de tillstånd som behövs.

Naturvårdsverkets avfallsregister

Från och med 1 november 2020 ska alla företag i Sverige rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister när verksamheten lämnar ifrån sig sitt farliga avfall. Detta berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall.

Avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över flödet av farligt avfall i Sverige, vilket ökar möjligheterna till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Över 2 miljoner ton farligt avfall skapas per år i Sverige. För att uppnå miljömålet om en giftfri miljö samt gynna utvecklingen mot en cirkulär ekonomi måste återanvändning av avfall öka och mängden avfall minska.

På Naturvårdsverkets hemsida hittar du som företagare vägledningar och stöd för arbetet med farligt avfall.

Exempel på farligt avfall

 • Aceton
 • Avfettningsmedel
 • Batterier
 • Bekämpningsmedel
 • Elavfall
 • Impregnerat trä
 • Lösningsbaserad färg
 • Kvicksilver
 • Lacknafta
 • Limrester
 • Läkemedel
 • Nagellack
 • Spillolja
 • Syror

Fråga oss om lösningar för avfallssortering!

Om du har frågor om exempelvis miljöskåp eller kärl för avfallssortering är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!

Här hittar du alla våra produkter för kemikaliehantering

FAQ

Privatpersoner ska lämna rester av kemikalier till kommunens återvinningscentral, miljöstation eller liknande.  För korrekt hantering måste innehållet vara märkt. Lämna helst kemikalier i originalförpackning.
Farligt avfall kan till exempel vara sådant som är giftigt, frätande, radioaktivt, brandfarligt eller skadligt för människor och miljö.
Om förpackningen är märkt med en symbol som anger att ämnet är miljö- elller hälsovådligt ska det lämnas till en återvinningscentral även om förpackningen är tömd.
Den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar ett farligt avfall är skyldig att rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister.
Farligt avfall bör förvaras i täta och förslutna kärl som är märkta med innehållsuppgifter. Förvaring ska helst ske inomhus. Utomhus ska avfallet vara invallat, under tak och oåtkomligt för obehöriga.
Privatpersoner lämnar farligt avfall till kommunens återvinningscentral eller miljöstation beroende på vad för typ av avfall det gäller.
Privatpersoner lämnar uttjänta batterier till kommunens återvinningscentral eller miljöstation
I Sverige är varje hushåll enligt lag skyldigt att sopsortera. Genom att källsortera avfall kan farliga ämnen och material tas om hand och återvinningsbart material tillvaratas.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.