Miljömässig hållbarhet

Vi sparar resurser för en hållbar framtid

Ett av våra fokusområden är att minska klimatpåverkan kopplat till energiförbrukningen på våra kontor, lager, fabriker och dotterbolag. Vi har beslutat att fasa ut fossila energikällor såsom kol, olja och naturgas. Därför vidtar vi nu åtgärder för att övergå till fossilfri energi i hela organisationen. Som ett led i detta installerar vi solpaneler – både på centrallagret i Halmstad och på vår fabrik i Polen. 
 
Vi strävar även efter att minska vår totala avfallsmängd. Där lägger vi fokus på förbättringsåtgärder som har stor effekt och bidrar till att vi klättrar uppåt i avfallstrappan. Pallprojektet är ett av våra interna projekt som görs i samarbete mellan huvudkontoret i Halmstad och fabriken i Polen. Syftet med projektet är att minska avfall som går till förbränning och öka kvaliteten på våra pallar, så att de kan användas längre och cirkulera vidare. 

Person som mäter höjden på en stol

Bättre hållbarhet på produkter och material 

Vi jobbar för att våra produkter ska hålla hög kvalitet vad gäller funktion och säkerhet, ha en lång livslängd samt varken skada människor eller miljö. Att vår produktkvalitet alltid får högt betyg i våra löpande kundutvärderingar, visar att arbetet ger resultat. Att vi därtill utökat garantitiden från tre till sju år, visar också vår ambition att fortsätta utveckla och erbjuda produkter med bra kvalitet som håller över tid. 
 
Det tillkommer ständigt nya lag- och kundkrav på ämnen som inte får användas. Det innebär att vi behöver arbeta proaktivt och smart för att hålla dokumentation och information om produkter och material uppdaterade. Under kommande år sjösätter vi ett nytt internt system för att säkerställa sådan information och för att kunna arbeta förebyggande på ett bättre sätt. 
 
Ambitionen är att vi genom systemet också ska kunna mäta och räkna på vilken miljö- och klimatpåverkan våra produkter har. Kraven ökar på att redovisa en produkts växthusgasutsläpp genom dess livscykel och vi strävar efter att öka vår kompetens och kunskap inom detta område. 

Hållbarhetstänk med våra transporter

En av de största utmaningarna i det globala klimatarbetet är att minska utsläpp från transporter. För oss på AJ Produkter är det en prioriterad miljöaspekt. Lastbil, båt och tåg är de transporttyper som vi använder oss av främst. 
 
För att minska våra växthusgasutsläpp arbetar vi mot att: 
– växla över till tågtransporter, 
– öka fokus på transportskador och därigenom minska antalet ”onödiga” transporter, 
– säkra mer volym hos färre leverantörer och fylla varje lastbilsflak bättre. 
 
Vi arbetar kontinuerligt med att utöka vår insamling av emissionsdata från alla våra speditörer, i syfte att klimatredovisa utsläppen kopplade till inköpta transporter. 

Läs vår hållbarhetsrapport för 2022