Ekonomisk hållbarhet

God affärsetik i alla led

Att göra affärer på ett ansvarsfullt och lagenligt sätt är av största vikt för oss. Därför har vi både en intern och en extern uppförandekod. Den interna uppförandekoden gäller för alla anställda i AJ-koncernen och innefattar riktlinjer som tydligt beskriver hur vår verksamhet ska bedrivas.  
 
Den externa uppförandekoden innefattar krav och riktlinjer på socialt ansvar, hållbar utveckling och affärsetik. Den inbegriper krav som ställs av FN:s Global Compact, Rio-deklarationen, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet och FN:s konvention mot korruption. 
 
Mutor och korruption stör den fria konkurrensen och strider mot lagstiftning. För oss som företag är risken att hamna i korruptionssituationer som störst vid inköp av nya produkter. Våra anställda har ett gemensamt ansvar att se till att uppförandekoderna efterföljs och vid misstanke om missförhållande har vi en visselblåsarfunktion som kan användas för att göra en anonym anmälan. 

Skog

Värdefull investering i skog

Vi väljer att placera en del av vårt överskott i skog, som ägs inom koncernen. Att investera pengar i skog ska ses som en finansiellt hållbar placering. Skogen är kontrollerad av FSC och PEFC och certifierad enligt dess kriterier. Med certifieringen kan vi vara säkra på att vi främjar biologisk mångfald, kulturvärden och schysta arbetsvillkor i skogen. 
 
Skogen är värdefull för klimatet tack vare sin förmåga att fånga upp växthusgaser. AJ Produkter har skog i Sverige och Lettland, som tillsammans band in närmare 33 000 CO2 år 2021, enligt beräkningar som gjorts på årligt tillväxt och substitutionseffekten på årlig avverkning. 
 
Den stora klimatnyttan uppstår när kol lagras i skogen och genom substitutionen – då skogens produkter används som energi eller som alternativ till plast, stål och betong. Det bidrar till en stor reducering av fossila utsläpp. 

Läs vår hållbarhetsrapport för 2022