HÅLLBAR STYRNING

Hållbarhetsarbete och styrning

Våra tio väsentliga hållbarhetsfrågor utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete och förtydligar vad vi ska fokusera på framöver. Med hjälp av ledningssystem och digitala verktyg kan vi säkra processer och på ett strukturerat sätt samla in information.

AJ har gjort mycket arbete de senaste åren inom områdena miljö, klimat och hållbarhet. Samtidigt tar vi ett nytt och holistiskt grepp på koncernens hållbarhetsarbete, där målet är att bidra ännu mer till FN:s hållbarhetsmål samtidigt som vi lever upp till och överträffar våra kunders förväntningar på det här området. Precis som många andra företag måste vi förbereda organisationen för de allt striktare kraven från kunder, andra intressenter och olika regelverk.

Vi har genomfört en dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD, som omfattar alla bolag i gruppen. Den nya väsentlighetsanalysen ska ligga till grund för framtida styrning och rapportering.

Affärsetik och antikorruption

Vår riskbedömning har visat att affärsetik och arbetet mot korruption blir allt viktigare, både på AJ och i affärsvärlden som helhet. För att minimera riskerna i vår verksamhet har vi sett över våra styrdokument och implementerat nya övervakningssystem.

Vår interna uppförandekod gäller för alla medarbetare i AJ Products Group och innehåller riktlinjer för hur vi ska interagera med varandra och med externa intressenter, samt hur vi ska bedriva vår verksamhet.

Alla våra leverantörer måste leva upp till kraven som anges i AJ Products Group:s uppförandekod för leverantörer. Den är baserad på internationella ramverk som FN:s konvention mot korruption. Målet är att säkerställa en god affärsetik och arbetet mot korruption i hela leverantörskedjan.

Position green

Ta del av hela hållbarhetsarbetet 2023

Under våren 2023 har vi analyserat och uppdaterat de viktigaste hållbarhetsområdena för hela organisationen. Analysen inkluderar våra kontor, lager, egna fabriker och dotterbolag runt om i Europa.

ÖPPNA SOM PDF