Kvalitets- och miljömärkning

Svanen

Vår egen miljösymbol

Vi vill lyfta fram de produkter som är märka, därför har vi valt att ta fram en egen symbol för att påvisa att produkten innehar en märkning av något slag. På detta sätt kan vi tydligt särskilja dessa produkter från övriga och vi gör det enklare för våra kunder att göra ett mer hållbart val.

Svanen

SVANEN

Svanen är en nordisk officiell miljömärkning med höga krav på allt från innehåll, användning av kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, samt energi-och resursanvändning. Möblerna uppfyller Svanens tuffa krav på material, kvalitet och funktion, och hela produktionskedjan från skog till färdig produkt och återvinning är noggrant kontrollerad.

Se våra svanenmärkta skolmöbler här
Möbelfakta

MÖBELFAKTA

Möbelfakta är en hållbarhetsmärkning för möbler. Märkningens krav delas in i tre områden, kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.
Kvalitetskraven innebär att möblerna lever upp till erkända europeiska och internationella standarder med syfte att säkerställa möblers hållfasthet, funktion och säkerhet. Miljökrav säkerställer ingående material med fokus på kemikalieinnehåll, emissioner & hållbart skogsbruk men även hela produktens spårbarhet & att dess påverkan på både människa och miljö blir minimal.
De sociala kraven gäller för alla parter i leverantörskedjan där möbeln och dess ingående delar tillverkas, vilket innefattar att vi som möbelproducent har kontroll på vår egen verksamhet samt kartlägger och genomför riskanalyser av våra underleverantörer. Detta för att säkerställa att de följer FN:s uppförandekod The Global Compact.

Se våra produkter med hållbarhetsmärkningen Möbelfakta här

Byggvarubedömningen

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Byggvarubedömningen är ett bedömningssystem som ska underlätta för bygg- och fastighetssektorns aktörer att välja byggmaterial som bidrar till en hållbar utveckling. Byggvarubedömningen bedömer kriterier inom två områden, kemiskt innehåll och livscykelaspekter såsom förnybart material, emissioner samt återvinning och återanvändning. Varje kriterium bedömds var för sig, för att sedan vägas ihop till en totalbedömning. Denna bedömning kan vara Rekommenderas, Accepteras eller Undviks, vilket illustreras som en grön, gul eller röd symbol. Genom att Byggvarubedömningen gör kontroll av dokumentation och innehåll på varje produkt, behöver entreprenören endast säkerställa att bedömningsnivån motsvarar deras krav.

Se våra byggvarubedömda produkter här